O klube‎ > ‎

Zásady hospodárenia klubu

Doplnok č.1
k Zásadám hospodárenia s majetkom KST Ružomberok schválených výročnou členskou schôdzou dňa 29.3.1995

Doplnok č.1 upravuje článok 8 týchto zásad a po úprave je uvedený v plnom znení :


8. POSKYTOVANIE VÝHOD ČLENOM KST RUŽOMBEROK

a./ Členovia KST Ružomberok majú nárok na využívanie hmotného a nehmotného majetku KST Ružomberok za účelom výkonu turistickej činnosti.

b./ Spôsob výpožičky je uvedený v časti 4.4 týchto zásad.

c./ Finančné príspevky na jednotlivé turistické akcie sú poskytované do výšky sumy uvedenej  v rozpočte klubu schváleným členskou základňou na príslušný rok a ak tieto akcie sú zaradené v programe vychádzok a túr „Poďte s nami“, prípadne na akcie náhradné z tohto programu.

d./ V prípade, že to finančná situácia a čerpanie rozpočtu dovoľujú, KST Ružomberok prispieva na jednotlivé turistické akcie finančnou čiastkou do maximálnej výšky:
- 50 % predpokladaných nákladov na turisticko-spoločenské akcie (otvorenie a ukončenie turistickej sezóny, družobné stretnutia a podobne).
- 65 % na turistické zájazdy, zrazy, prechody a sústredenia.
- Pri turistických akciách, kde sú náklady len na cestovné, sa poskytuje príspevok vo výške cestovného smerom TAM.
- 100 % na cestovné náklady pre vedúceho turistickej akcie plus paušálna náhrada vedľajších výdavkov vo výške 2 €/akcia. Pri ceste súkromným motorovým vozidlom patrí vedúcemu turistickej akcie náhrada za cestovné náklady vo výške 4 €.
- 15 % na zahraničné turistické akcie organizované KST Ružomberok, prípadne spoločne organizované s inou organizáciou pre členov.
- 100 % na cestovné náklady pre vedúceho tuzemského alebo zahraničného turistického zájazdu plus paušálna náhrada vedľajších výdavkov vo výške 10 €/akcia, ak sú účastníkmi len členovia KST Ružomberok.
- X % na cestovné náklady pre vedúceho tuzemského alebo zahraničného turistického zájazdu plus paušálna náhrada vedľajších výdavkov vo výške X% x 10 €/akcia, ktoré sa rovná X % počtu členov KST Ružomberok, minimálne však 20 %
Príspevok na tuzemské a zahraničné turistické zájazdy sa poskytuje len ak je organizátorom, prípadne spoluorganizátorom KST Ružomberok.

e./ Výška každého príspevku je však limitovaná čiastkou vyhradenou na uvedenú činnosť v rozpočte KST Ružomberok na príslušný rok.  Výbor KST môže na základe nepriaznivého vývoja hospodárenia počas príslušného rozpočtového obdobia pozastaviť vyplácanie príspevkov uvedených v bode d.).

f./ Zostatok nákladu hradia členovia KST Ružomberok vo forme účastníckeho poplatku.

g./ Na využitie týchto výhod (mimo bodu a.) majú nárok členovia KST Ružomberok
podľa nasledovných kritérií:
 - Členovia, ktorí sú organizovaní v KST Ružomberok viac ako jeden rok, ak sa zúčastňujú činnosti klubu účasťou na akciách poriadaných klubom a odpracujú aspoň jednu brigádu v roku, ak ich klub organizuje a oznámi vo vývesnej skrinke, prípadne iným spôsobom (v programe vychádzok a túr „Poďte s nami“, osobné vyzvanie a podobne).
- Podmienky v predchádzajúcom odseku sa nevzťahujú na členov KST Ružomberok v dôchodkovom veku a na členov TOM do 15 rokov.
- Výnimky povoľuje výbor KST Ružomberok výnimočne u členov, ktorí opodstatnene nemohli splniť kritériá na poskytovanie výhod.

h./ Nečlenovia KST Ružomberok nemajú nárok na poskytovanie výhod a náklady pri účasti na akciách KST Ružomberok (účastnícky poplatok) si hradia v plnej predpokladanej výške.
Výnimku povoľuje výbor KST Ružomberok.

i./ Účastnícky poplatok slúži na úhradu nákladov konkrétnej akcie a preto je pokladaný za vrátený náklad.

j.) Členovi KST Ružomberok, ktorí použije súkromné motorové vozidlo pre účely dopravy členov alebo materiálu v súvislosti s činnosťou klubu patrí náhrada výdavkov vo výške 0,20 €/km. Použitie motorového vozidla musí vopred schváliť výbor KST.

k.) Dokladovanie príspevkov a výdavkov:
k.1) Ak je viacdňová turistická akcia alebo zájazd zaradený do plánu činnosti KST odbor Ružomberok (Poďte s nami a pod.), musí do 21 dní  po akcii vedúci akcie alebo zájazdu predložiť výboru KST vyúčtovanie turistickej akcie alebo zájazdu so správou a  originálmi účtovných dokladov (faktúr, pokladničných príjmových a výdavkových dokladov a pod.)
k.2) Vedúci turistickej akcie príjem a výdaj finančných prostriedkom musí realizovať prostredníctvom klubového účtu, alebo príjmových a výdavkových pokladničných dokladov resp. dokladom ERP v zmysle platných predpisov.
k.3) Vedúci jednodňovej turistickej akcie zaradenej do plánu činnosti KST odbor Ružomberok, pre uplatnenie svojich nárokov v zmysle týchto zásad, musí predložiť do 21 dní vyúčtovanie turistickej akcie s originálmi cestovných lístkov, s uvedením paušálnych náhrad a krátkou správou o počte účastníkov a trase turistickej túry.
k.4) V prípade predloženia predmetných dokladov vedúcim akcie po 21 dňoch od uskutočnenia turistickej akcie alebo zájazdu môže výbor KST rozhodnúť o nepreplatení jeho nárokov.
l.) Pri akciách alebo zájazdoch zvlášť náročných na ich organizáciu môže vedúci turistickej akcie v predstihu požiadať výbor KST Ružomberok o podporu nad rámec týchto zásad. 

Schválené výborom KST odbor Ružomberok dňa 12.1.2015 s platnosťou od 12.1.2015.
Vypracoval : Ing. Dušan Mišík – tajomník a hospodár KST


predseda KST odbor Ružomberok

Comments